Монгол үсгийн дүрмийн толь

Толь бичиг татах.

Зохиогч Ц. Дамдинсүрэн, Б. Осор
Редактор С. Мөөмөө
Хэвлэлийн редактор Б. Шараа
Уран сайхны редактор П. Төмөрпүрэв
Техник редактор Р. Оюун
Хянагч С. Бизъяа, Д. Сайн-Амгалан, Б. Шараа

А №87446 За № 291 ХГ № ...
Өрөлтөд 1983 оны 6-р сарын 16-нд
Хэвлэлтэд 1983 оны 10-р сарын 18-нд
Цаасны хэмжээ 70x108/32
Х.Х 13,5 ХНХ 18,9 ТХ 17,33
Хэвлэсэн тоо 100 000
Үнэ 6 тө

Улаанбаатар 11
АБЯ-ны хэвлэл
Д. Сүхбаатарын нэрэмжит Хэвлэлийн комбинатад хэвлэв.
Д. Сүхбаатарын талбай 6