OpenOffice дээр ашиглах

OpenOffice дээр монгол үгийн алдаа шалгах толийг суулгаж ашиглах нь LibreOffice дээр суулгаж ашиглахтай тун төстэй.

  1. https://www.openoffice.org хаяг уруу орж программаа татаж авч суулгана. Хэрэв macOS ашигладаг бол Homebrew ашиглан суулгаж болно:
    brew install --cask openoffice
    
  2. Үүний дараа dict-mn.oxt файлаа татаж авна.
  3. Tools > Extension Manager... > Add... гэж ороод татаж авсан dict-mn.oxt файлаа зааж өгнө.
  4. Ийнхүү ашиглахад бэлэн болно.

Толь ашиглахтай холбоотой бусад дэлгэрэнгүй зааврыг LibreOffice ашиглах заавраас үзнэ үү.