Notepad++ дээр ашиглах

  1. Notepad++ программаа татан авч суулгана.
  2. Улмаар Plugins > Plugins Admin гэж ороод Hunspell гэж хайна.
  3. Ингэхэд гарч ирэх цонхноос DSpellCheck багцыг сонгож суулгана.
  4. Ийнхүү суулгасны дараа Plugins > DSpellCheck > Settings... гэж ороод Download... товчийг дармагц нээгдэх цонхноос Mongolian гэдгийг сонгож Install Selected товчийг дарж монгол толио суулгана.
  5. Ийнхүү ашиглахад бэлэн боллоо.

Notepad++ sample text