Emacs дээр ашиглах

Emacs программаа дараах зааврын дагуу суулгаарай: https://www.gnu.org/software/emacs/download.html

Emacs программ дээр монгол үгийн алдаа шалгагч программыг идэвхжүүлэхийн тулд дараах тохиргоог хийнэ:

 1. hunspell программ суулгасан байх ёстой. Хэрхэн суулгах талаарх зааварчилгыг эндээс авна уу.
 2. Монгол үгийн алдаа шалгах толио эндээс татаж авна.
 3. Англи үгийн алдаа шалгах толийг эндээс татаж авна.
 4. ~/.emacs буюу ~/.emacs.d/init.el тохиргооны файлаа нээнэ.
 5. Дараах кодыг оруулна: англи болон монгол үгийн алдааг зэрэг шалгахаар ~/Library/Spelling хавтаст mn_MN болон en-GB толиудыг (*.dic, *.aff) хуулсан байгаа гэж ойлгоё. Тэгвэл
(with-eval-after-load "ispell"
 (setenv "DICPATH" "~/Library/Spelling")
 (setenv "LANG" "mn_MN")
 (setq ispell-program-name "/usr/local/bin/hunspell")
 (setq ispell-dictionary "mn_MN,en-GB")
 (setq ispell-personal-dictionary "~/.hunspell_personal")
 (ispell-set-spellchecker-params)
 (ispell-hunspell-add-multi-dic "mn_MN,en-GB"))

гэсэн кодыг хуулж хадгална. Ийнхүү программаа дахин ачаалмагц алдаа шалгахад бэлэн болно. Алдаа шалгагчийг өөрийн хүссэн файл нээгдэхэд (жишээ нь tex) автоматаар ачаалдгаар тохируулж болно:

(add-hook 'LaTeX-mode-hook 'flyspell-mode)
(add-hook 'org-mode-hook 'flyspell-mode)
(add-hook 'text-mode-hook 'flyspell-mode)

Эсвэл M-x flyspell-mode буюу flyspell-buffer горимуудыг идэвхжүүлж, үгийн алдаагаа хянаж болно.