Sublime Text дээр ашиглах

 1. Sublime Text татан авч суулгана. Хэрэв macOS ашигладаг бол Homebrew ашиглан суулгаж болно:
  brew install --cask sublime-text
  
 2. Preferences > Package Control гэж ороод Package Control: Install Package гэж сонгоно.
 3. Улмаар гарч ирэх цонхонд mongolian гэж хайгаад Language - Mongolian багцыг сонгоно.
 4. Sublime Text программын баруун доод хэсэгт суулгаж буй мэдээлэл гарах бөгөөд монгол хэлний багцыг суулгаж дуусмагц
 5. View > Spell Check гэдгийг идэвхжүүлнэ.
 6. View > Dictionary > Language - Mongolian > mn_MN гэдгийг сонгоно.
 7. Ийнхүү ашиглахад бэлэн боллоо.

sublime sample text