Sublime Text дээр ашиглах

  1. Sublime Text татан авч суулгана. Хэрэв macOS ашигладаг бол Homebrew ашиглан суулгаж болно:
brew install --cask sublime-text
  1. Preferences > Package Control гэж ороод Package Control: Install Package гэж сонгоно.
  2. Улмаар гарч ирэх цонхонд mongolian гэж хайгаад Language - Mongolian багцыг сонгоно.
  3. Sublime Text программын баруун доод хэсэгт суулгаж буй мэдээлэл гарах бөгөөд монгол хэлний багцыг суулгаж дуусмагц
  4. View > Spell Check гэдгийг идэвхжүүлнэ.
  5. View > Dictionary > Language - Mongolian > mn_MN гэдгийг сонгоно.
  6. Ийнхүү ашиглахад бэлэн боллоо.

sublime sample text

Хэрэв macOS үйлдлийн системд суулгах бол дараах заавартай танилцана уу!