Texmaker дээр ашиглах

Texmaker 5.1.0 хувилбараас эхлэн Hunspell 1.7.0 хувилбар дагалдах болсноор монгол үгийн алдаа шалгах толь дэмжигдэн ажиллах боломжтой болсон.

  1. Texmaker программаа татаж аваад суулгана. Хэрэв macOS ашигладаг бол Homebrew ашиглан суулгаж болно:
    brew install --cask texmaker
    
  2. Толио эндээс татаж аваад дурын газраа шинэ хавтас үүсгэн задална.
  3. Программаа нээгээд Options > Configure Texmaker > Editor гэж ороод
  4. Spelling dictionary: гэдэгт задалж хуулсан хавтсаа зааж өгнө.
  5. Ийнхүү ашиглахад бэлэн болов.