TeXstudio дээр ашиглах

 1. TeXstudio программаа татаж аваад суулгана. Хэрэв macOS ашигладаг бол Homebrew ашиглан суулгаж болно:
  brew install --cask texstudio
  
 2. Толио эндээс татаж аваад дурын газраа шинэ хавтас үүсгэн задална.
 3. Программаа нээгээд Preferences... > Language Checking (macOS) эсвэл Options > Configure TeXstudio > Language Checking (Windows) гэж ороод
 4. Spelling Dictionary Directories: гэдэгт задалж хуулсан хавтсаа зааж өгөөд (Windows системийн хувьд толио Program Files > texstudio > dictionaries гэсэн хавтаст хуулсан бол энэ тохиргоог хийхгүй)
 5. Default Language гэдэгт mn_MN гэдгийг сонгож өгнө.
  texstudio configure window
 6. Ийнхүү ашиглахад бэлэн болов.
  texstudio sample text