Түгээмэл алдаа

Алдаатай Зөв
ажилбар ажиллавар
айхтар айхавтар
ам.доллар ам. доллар
амтагдах амтдах
арванхоёрдугаар арван хоёрдугаар
банкинд банканд
барцад барчид
ганцааранг ганцаарыг
гадны гаднын
голдирол гулдрал
дараахи дараах
дотны дотнын
луу лүү руу рүү уруу
мөртлөө мөртөө
нөгөөтэйгүүр нөгөөтээгүүр
олонтаа олонтоо
өдөржингөө өдөржин
оройжингоо оройжин
сайх саях
сарвуу царвуу
тэрнээс түүнээс
тэрүүгээр түүгээр
энүүгээр үүгээр
энэнээс үүнээс
түвшин төвшин
хажуухантай хажуухантаа
шөжингөө шөнөжин
ялгуун ялгуум