Linux дээр ашиглах

Linux дээр монгол үгийн алдаа шалгах толийг суулгаж ашиглахын тулд дараах командыг terminal дээр оруулна.

Debian бол

sudo apt install hunspell-mn

CentOS бол

sudo yum install hunspell-mn

Manjaro бол

sudo pacman -S snapd
sudo systemctl enable --now snapd.socket
sudo snap install hunspell-dictionaries

Ийнхүү монгол үгийн алдаа шалгах толийг Linux системд ашиглахад бэлэн боллоо. Одоо libreoffice, thunderbird, gedit, goldendict, sublime text дээр хэрхэн ашиглахыг үзүүлье.

 1. LibreOffice программ дээр ашиглахын тулд программаа нээгээд доор байрлах мөрийн English (USA) гэдгийг дарахад нээгдэх жижиг цонхноос More... цэсийг сонгоход нээгдэх цонхноос монгол толийг сонгоно. Enable spell checker on LibreOffice
  Enable spell checker on LibreOffice
  Enable spell checker on LibreOffice
  Ийнхүү ашиглахад бэлэн болно.
 2. Thunderbird программ дээр ашиглахын тулд Settings хэсэгт монгол хэлийг нэмнэ. Enable spell checker on Thunderbird
 3. Gedit программ дээр ашиглахын тулд программаа нээгээд Tools > Set Language... > Mongolian гэсэн тохиргоог хийнэ. Enable spell checker on Gedit
  Enable spell checker on Gedit
  Enable spell checker on Gedit
  Ийнхүү ашиглахад бэлэн боллоо. Enable spell checker on Gedit
  Хэрэв Tools > Spelling... гэвэл дараах цонх гарч ирнэ:
  Enable spell checker on Gedit

 4. Goldendict программаа дараах командаар суулгана:
  sudo apt install -y goldendict
  

  Snap Store бол

  sudo snap install goldendictionary
  

  Goldendict dictionary программ дээр монгол үгийн алдаа шалгах толийг ашиглахын давуу тал гэвэл ялангуяа монгол толинууд (монгол-англи, монгол-монгол) дээр тухайн үгийг зөв хувилсан хэлбэрээр хайхад илэрц гарах юм. Жишээлбэл: улирлын хэмээн хайхад улирал гэсэн үг олдох юм. Хэрэв дээрх тохиргоог хийгээгүй тохиолдолд илэрц олдохгүй юм. Enable morphology on GoldenDict
  Тохиргоог хийхийн тулд Edit > Dictionaries > Sources > Morphology гэж ороод Hunspell суусан замыг (/usr/share/hunspell) зааж өгөхөд ашиглах боломжтой толинууд жагсаалтаар харагдах бөгөөд толио сонгож идэвжхүүлнэ. Enable morphology on GoldenDict
  Enable morphology on GoldenDict
  Ийнхүү хувилсан үг хайхад шууд үндэс үгийг гаргаж байна.

 5. Хэрэв Sublime Text программ суулгасан бол View > Dictionary > System > mn_MN гэж сонгоно.